DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2185

Nhan đề: Xã hội học tập và nền giáo dục hiện đại trong thế kỷ XXI giải pháp phát triển giáo dục
Tác giả: Nguyễn, Bác Dụng
Từ khoá: Giáo dục
Giải pháp phát triển
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Dạy và học ngày nay, số 7/2209. Trang 45-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2185
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0480.pdf3 trang1,83 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback