DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2181

Nhan đề: Một vài trao đổi về giảng dạy văn hóa Việt Nam cho sinh viên Trung Quốc học chuyên ngành việt ngữ học
Tác giả: Trần, Thị Hồng Hạnh
Từ khoá: Văn hóa
Việt ngữ học
Giảng dạy
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Ngôn ngữ, số 11/2009. Trang 73-77
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2181
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0452.pdf5 trang2,34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback