DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2168

Nhan đề: Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nhằm đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế
Từ khoá: Tài chính
Chính sách tiền tệ
Chính sách tài khóa
Phát triển kinh tế
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 23-12/2009, Tr.5-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2168
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0283.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback