DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2159

Nhan đề: Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới và kinh nghiệm điều chỉnh chính sách kinh tế của Trung Quốc: Một số ghi nhận qua chuyến đi khảo sát nghiên cứu
Tác giả: Trần, Xuân Lịch
Lê, Xuân Sang
Từ khoá: Tác động
Tổ chức thương mại
Kinh nghiệm điều chỉnh
Chính sách kinh tế
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Quản lý kinh tế. Số 12-2007. Tr.62-67.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2159
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0045.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback