DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2151

Nhan đề: Thực trạng năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp nông - lâm nghiệp Việt Nam hiên nay.
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thanh
Phùng, Quang Trung
Từ khoá: Hội nhập kinh tế
Quốc tế
Nông - Lâm nghiệp
Việt Nam
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số 349 - 6/2007. Tr.19-27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2151
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0039.pdf2,85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback