DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2145

Nhan đề: Hạn chế rủi ro trong cho vay kinh doanh và đầu tư chứng khoán, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Trần, Huy Hoàng
Từ khoá: Chứng khoán
Rủi ro
Kinh doanh
Đầu tư
Thị trường
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 2 - 3/2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2145
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0315.pdf3,3 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback