Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2119
Title: Chương trình đánh giá năng lực vốn ngân hàng Mỹ với sự tham gia của cơ quan bảo hiểm tiền gửi và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Đặng, Duy Cường
Nguyễn, Tú
Keywords: Ngân hàng
Vốn
Đánh giá
Mỹ
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 13 - 7/2009, Tr. 58-62
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2119
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0328.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.