DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2042

Nhan đề: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong dạy học môn "Tự nhiên xã hội và phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội
Tác giả: Trần, Thị Hà Giang
Từ khoá: Ứng dụng
Công nghệ thông tin
Sinh viên
Năm xuất bản: 2009-07
Mô tả: Tạp chí giáo dục, số 218, kì 2, tháng 7/2009. Trang 21-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2042
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0492.pdf3 trang1,85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback