Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2042
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong dạy học môn "Tự nhiên xã hội và phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội
Authors: Trần, Thị Hà Giang
Keywords: Ứng dụng
Công nghệ thông tin
Sinh viên
Issue Date: 2009-07
Description: Tạp chí giáo dục, số 218, kì 2, tháng 7/2009. Trang 21-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2042
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0492.pdf3 trang1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.