DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2041

Nhan đề: Hoạt động ngoại thương Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO.
Tác giả: Hoàng Thị, Bích Loan
Từ khoá: Hoạt động ngoại thương
Việt Nam
WTO
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số 12 - 2009. Tr. 18-20.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2041
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0024.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback