DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2037

Nhan đề: Đổi mới trong môi trường dạy - Học điện tử: Vấn đề tư duy và phát triển đội ngũ
Tác giả: Trần, Thị Thái Hà
Từ khoá: Đổi mới
Điện tử
Tư duy
Phát triển đội ngũ
Năm xuất bản: 2009-06
Mô tả: Khoa học giáo dục, số 45, tháng 6/2009. Trang 34-38
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2037
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0493.pdf5 trang6,78 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback