DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2034

Nhan đề: Quản trị rủi ro vấn đề đặt ra đối với ngân hàng thương mại Việt nam thời kỳ hậu WTO và dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính
Tác giả: Nguyễn, Văn Dũng
Từ khoá: Ngân hàng thương mại
Quản trị rủi ro
Khủng hoảng
Tài chính
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 8/2009, Tr. 28-33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2034
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0346.pdf3,17 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback