DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2023

Nhan đề: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Phong
Từ khoá: Quản lí
Giáo dục đạo đức
Trung học cơ sở
Năm xuất bản: 2009-11
Mô tả: Tạp chí giáo dục, số 226, Kì 2, tháng 11/2009. Trang 54-56,43
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2023
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0495.pdf4 trang2,31 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback