DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2008

Nhan đề: Tín hàng ngân hàng năm 2009 và định hướng trong thời gian tới
Tác giả: Đỗ, Xuân Trường
Từ khoá: Ngân hàng
Tín dụng
Định hướng
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 1-2010, Tr.25-27,36
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2008
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0263.pdf2,22 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback