Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2005
Title: Giải pháp tài chính tiền tệ đối với nền kinh tế Việt Nam sau giai đoạn kích cầu tiêu dùng và đầu tư
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Tài chính tiền tệ
Giải pháp
Kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 9(74), Tr. 9-13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2005
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0355.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.