DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1999

Nhan đề: Định hướng hoạt động xuất nhập khẩu và mức độ hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực thương mại những năm tới.
Tác giả: Lê, Danh Vinh
Từ khoá: Xuất nhập khẩu
Hội nhập Quốc tế
Thương mại
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Phát triển kinh tế. Số 01/2010. Tr.15-19.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1999
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0019.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback