Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1989
Title: Cải thiện môi trường đầu tư thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở một số nước Châu Á và các bài học kinh nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Dương, Thị Bình Minh
Nguyễn, Thanh Thủy
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Châu Á
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 7/2009, Tr. 15-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1989
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0360.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.