DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1989

Nhan đề: Cải thiện môi trường đầu tư thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở một số nước Châu Á và các bài học kinh nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Dương, Thị Bình Minh
Nguyễn, Thanh Thủy
Từ khoá: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Châu Á
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 7/2009, Tr. 15-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1989
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0360.pdf4,35 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback