DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1981

Nhan đề: Việc xác định chỉ số phát triển giáo dục trong HDI và hệ thống tiêu chí đánh giá thành tựu phát triển giáo dục - đào tạo hiện nay
Tác giả: Đặng, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Giáo dục
Chỉ số
Đào tạo
HDI
Chỉ tiêu
Đánh giá
Năm xuất bản: 2003-11
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 71-11/2003. Tr. 5-6.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1981
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0302.pdf731,97 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback