Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1978
Title: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển và tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Cảnh
Trần, Hùng Sơn
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Vai trò
Phát triển
Tăng trưởng
Kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 7/2009, Tr. 2-7
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1978
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0363.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.