DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1965

Nhan đề: Quan hệ thương mại Việt Nam - Campuchia.
Tác giả: Nguyễn, Xuân Thiên
Trần, Văn Tùng
Từ khoá: Thương mại
Việt Nam
Campuchia
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. Số 9 - 2009. Tr.42-51.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1965
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0016.pdf4,42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback