Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1954
Title: Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ khả năng sinh lời - trường hợp các ngân hàng thương mại quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Authors: Trương, Quang Thông
Keywords: Ngân hàng
Cạnh tranh
Khả năng sinh lời
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 12-2009, Tr.16-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1954
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0257.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.