DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1947

Nhan đề: Từ thanh tra tuân thủ đến thanh tra trên cơ sở rủi ro - kinh nghiệm của một số nước
Tác giả: Vũ, Duy Tín
Từ khoá: Tài chính
Ngân hàng
Thanh tra
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 24-12/2006, Tr.45-48
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1947
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0255.pdf6,5 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback