Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1933
Title: Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010
Keywords: Vốn đầu tư
Định hướng
Thu hút
Sử dụng
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 1, Tr. 7-10; (Theo Quyết định 290/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ)
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1933
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0382.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.