DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1929

Nhan đề: Chất lượng giáo dục Việt Nam: những điều suy nghĩ
Tác giả: Bùi, Hiển
Từ khoá: Giáo dục
Việt Nam
Năm xuất bản: 2004-09
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 95+96-09/2004. Tr. 17-19, 1-3.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1929
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0290.pdf3,09 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback