DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1922

Nhan đề: Nguyên tắc và mô hình quản lí chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn ISO 9000
Tác giả: Cao, Duy Bình
Từ khoá: ISO 9000
Chất lượng
Giáo dục
Mô hình
Năm xuất bản: 2004-03
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 79-03/2004. Tr. 9-10.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1922
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0293.pdf927,39 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback