DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1921

Nhan đề: Hoạt động đầu tư vốn trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam
Tác giả: Đoàn, Minh Phụng
Từ khoá: Vốn
Doanh nghiệp
Bảo hiểm
Đầu tư
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 6(47), Tr. 30-33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1921
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0386.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback