DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1916

Nhan đề: Nhận diện vấn đề chất lượng giáo dục từ một số khía cạnh kinh tế học giáo dục trong hoàn cảnh nước ta hiện nay
Tác giả: Đặng, Quốc Bảo
Từ khoá: Giáo dục
Chất lượng
Kinh tế học
Năm xuất bản: 2003-04
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 54-04/2003. Tr. 5-6.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1916
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0295.pdf945,31 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback