DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1910

Nhan đề: Quan điểm phát triển con người, đo chỉ số phát triển con người và những vấn đề đặt ra cho công tác giáo dục - đào tạo trong những năm đầu của thế kỉ XXI
Tác giả: Đặng, Quốc Bảo
Từ khoá: Giáo dục
Đào tạo
Chỉ số
Năm xuất bản: 2003-10
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 70-10/2003. Tr. 6-9.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1910
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0297.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback