Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1908
Title: Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng công thương Trà Vinh và giải pháp phát triển
Keywords: Hoạt động thanh toán
Xuất nhập khẩu
Kinh doanh
Ngoại tệ
Giải pháp
Phát triển
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Sô 15(237) -8/2007, Tr. 29-30,40
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1908
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0390.pdf917.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.