DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1888

Nhan đề: Những giải pháp ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.
Tác giả: Lê, Danh Vinh
Từ khoá: Giải pháp ứng phó
Biện pháp phòng vệ
Thương mại
Hàng hoá xuất khẩu
Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Phát triển kinh tế. Số 10-2009. Tr.17-21.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1888
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0014.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback