DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1874

Nhan đề: Một số bất cập của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay và năm giải pháp khắc phục
Tác giả: Lê, Đức Ngọc
Từ khoá: Giáo dục đại học
Giáo dục
Việt Nam
Giải pháp
Năm xuất bản: 2003-09
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 67-09/2003. Tr. 7-8, 20.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1874
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0271.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback