DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1869

Nhan đề: Những cam kết của Việt Nam trong WTO và tác động đối với Hà Nội.
Tác giả: Lương, Hoàng Thái
Từ khoá: Cam kết
Việt Nam
WTO
Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán. Số 6-2007. TR.26-29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1869
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0010.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback