DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1858

Nhan đề: Giải pháp cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi quay lại thị trường nội địa.
Tác giả: Nguyễn thị, Thu Thuỷ
Từ khoá: Doanh nghiệp xuất khẩu
Việt Nam
Thị trường nội địa
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số 9-2009. Tr.15-17.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1858
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0002.pdf5,23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback