DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1857

Nhan đề: Về luận điểm sử dụng lạm phát để tạo vốn, giúp tăng trưởng kinh tế
Tác giả: Nguyễn, Ái Đoàn
Từ khoá: Lạm phát
Tạo vốn
Tăng trưởng kinh tế
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí kinh tế và phát triển, năm 2007. Trang 45-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1857
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0148.pdf3 trang894,82 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback