DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1846

Nhan đề: Tổ chức cho trẻ mẫu giáo lớn chơi theo nhóm bạn nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách trẻ em
Tác giả: Nguyễn, Thị Tính
Hà, Kim Linh
Từ khoá: Mẫu giáo
Nhóm
Nhân cách
Trẻ em
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 134-(Kỳ 2-3/2006). Tr. 24-25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1846
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0261.pdf842,61 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback