DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1832

Nhan đề: Thực trạng hành vi người học và nhu cầu của các chủ thể về "văn hóa nhà trường"
Tác giả: Trần, Anh Tuấn
Lê, Thị Ngoãn
Từ khoá: Văn hóa
Nhà trường
Hành vi
Nhu cầu
Năm xuất bản: 2009-09
Mô tả: Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 48-09/2009. Tr. 35-38.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1832
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0238.pdf5,22 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback