DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1828

Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2003-2010)
Tác giả: Đặng, Huỳnh Mai
Từ khoá: Tư tưởng
Hồ Chí Minh
Nhà giáo
Việt Nam
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Năm xuất bản: 2003-11
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 72-11/2003. Tr. 3-5, 10.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1828
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0242.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback