Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1828
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2003-2010)
Authors: Đặng, Huỳnh Mai
Keywords: Tư tưởng
Hồ Chí Minh
Nhà giáo
Việt Nam
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Issue Date: 2003-11
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 72-11/2003. Tr. 3-5, 10.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1828
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0242.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.