DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1801

Nhan đề: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ thẻ thanh toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm, Ngọc Ngoạn
Từ khoá: Ngân hàng thương mại
Quản lý nhà nước
Dịch vụ
Thẻ thanh toán
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 19-10/2009, Tr.18-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1801
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0245.pdf2,23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback