DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1791

Nhan đề: Quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Thực trang và hướng đổi mới
Tác giả: Nguyễn, Minh Tân
Từ khoá: Quản lý
Thực trạng
Hướng đổi mới
Năm xuất bản: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1791
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0143.pdf3 trang1,11 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback