DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1784

Nhan đề: Bàn về các giải pháp kích cầu của chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm và thúc đẩy phục hồi kinh tế
Tác giả: Lương, Xuân Quỳ
Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Kích cầu
Phục hồi kinh tế
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí kinh tế và phát triển, năm 2009. Trang 3-8,11
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1784
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0005.pdf7 trang9,14 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback