DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1773

Nhan đề: Bàn thêm về khủng hoảng tài chính toàn cầu biện pháp ứng phó của các nước và Việt Nam
Tác giả: Đỗ, Đức Quận
Phan, Tiến Ngọc
Từ khoá: Khủng hoảng
Tài chính
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Giáo dục lý luận, năm 2009. Trang 35-40
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1773
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0003.pdf6 trang10,65 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback