Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1772
Title: Bàn về phân tích rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Phạm, Thị Quyên
Keywords: Rủi ro
Tài chính
Doanh nghiệp
Hội nhập kinh tế quốc tế
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 3(44), Tr. 26-28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1772
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0411.pdf823.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.