DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Bảo hiểm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1771

Nhan đề: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với công tác theo dõi, giám sát thanh lý sau chi trả ở các hội đồng thanh lý
Tác giả: Phạm, Quang Sĩ
Từ khoá: Bảo hiểm
Tiền gửi
Việt Nam
Thanh Lý
Giám sát
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. Số 17(239)-9/2007. Tr.19-20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1771
Appears in Collections:Bảo hiểm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BH_0009.pdf713,36 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback