DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1767

Nhan đề: Phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Từ khoá: Thương mại
Định hướng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Kinh tế dự báo, số 3/2007.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1767
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0137.pdf3 trang1,16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback