DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1749

Nhan đề: Nghiên cứu mối tương quan về sự tích lũy Cu, Pb, Cd trong trầm tích và một số loài động vật hai mảnh vỏ tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Tác giả: Phạm, Văn Nguyên
Người hướng dẫn: Phạm, Thị Hồng Hà
Từ khoá: Động vật hai mảnh vỏ
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1749
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.69.pdfToàn văn6,5 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt493,85 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback