DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1740

Nhan đề: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao Numida meleagris (Linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Nhan đề khác: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao (Helmeted guineafowl) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Người hướng dẫn: Đinh, Thị Phương Anh
Từ khoá: Gà sao
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1740
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.93.pdfToàn văn3,88 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt173,99 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback