Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1735
Title: Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB và những ứng dụng trong quản trị rủi ro
Authors: Nguyễn, Đức Trung
Keywords: Tín dụng
Quản trị rủi ro
Hệ thống cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 6 - 3/2007, Tr. 9-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1735
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0426.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.