DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Bảo hiểm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1727

Nhan đề: Bàn thêm về vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo sự phát triển an toàn của hệ thống ngân hàng
Tác giả: Phùng, Văn Hùng
Từ khoá: Tổ chức
Bảo hiểm
Tiển gửi
Ngân hàng
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng. Số 11-6/2009. Tr.44-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1727
Appears in Collections:Bảo hiểm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BH_0002.pdf6,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback