Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1727
Title: Bàn thêm về vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo sự phát triển an toàn của hệ thống ngân hàng
Authors: Phùng, Văn Hùng
Keywords: Tổ chức
Bảo hiểm
Tiển gửi
Ngân hàng
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng. Số 11-6/2009. Tr.44-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1727
Appears in Collections:Bảo hiểm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BH_0002.pdf6.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.