Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1721
Title: Sơ đồ hóa tài liệu dạy học như là một công cụ chủ yếu trong dạy học bằng máy Overhead để nâng cao chất lượng đào tạo đại học
Authors: Đỗ, Thị Châu
Keywords: Dạy học
Overhead
Chất lượng
Đào tạo
Đại học
Công cụ
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 153 - (kỳ 1-1/2007). Tr. 31-33.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1721
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0216.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.