Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1719
Title: Bàn về nguồn tăng trưởng và gợi ý mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta
Authors: Trần, Thọ Đạt
Keywords: Mô hình
tăng trưởng
kinh tế
Issue Date: 2009
Abstract: Kinh tế và Phát triển, năm 2009. Trang 20-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1719
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0122.pdf6 trang3.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.