DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1714

Nhan đề: Dịch vụ hướng nghiệp và giới thiệu việc lmaf cho các đối tượng tham gia vào thị trường lao động ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
Tác giả: Mai, Ngọc Anh
Từ khoá: Dịch vụ hướng nghiệp
Giới thiệu việc làm
Thị trường lao động
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Kinh tế và phát triển, năm 2009. Trang 20-23,25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1714
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0107.pdf5 trang2,24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback